Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

 

اين صندوق از نوع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتداي ماه سوم فعاليت تا ٦٠ روز مانده به پايان دورة فعاليت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعایت می‌شود :                               

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١ - سرمايه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول و بازار دوم فرابورس حداقل ٧٠% از دارایی های صندوق
٢ - سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر
٢ - ١ پذیرفته شده در بورس تهران حداکثر ١٠% از دارایی های صندوق
٢ - ٢ پذیرفته شده در بازار اول و بازار دوم فرابورس ایران حداکثر ٥% از دارایی های صندوق
٣ - سهام و حق تقدم سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ٣٠% از دارایی های صندوق
٤ - سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران حداکثر ٢٠% از دارایی های صندوق
٥ - سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥%از کل سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان